คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน อบต.เชียงงา [ 11 ส.ค. 2563 ]