การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มี.ค. 2563 ]

              

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงาขอประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562-เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม 2563 – เดือนกันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60ปี บริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2564 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

- ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564   โดยสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทนได้โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง เดือนกันยายน 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ในวันและเวลาราชการ

 โดยเตรียมเอกสารหลัก

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่อออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

 2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)

 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ