ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]