งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 พ.ย. 2561 ]