วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ::: "ชุมชนน่าอยู่ ประตูวัฒนธรรม นำสังคม"

 
     
 
 
  ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา [ 7 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา เรื่อง มอบอำนาจของนายกองคืการบริหารส่วนตำบลเชียงงาให่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงาและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงารักษาราชการแทน ประจำ 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศองค์การบริหารส่ววนตำบลเชียงงา เรื่อง ผลคะแนนการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [ 5 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงงา [ 19 เม.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ต.ค. 2562 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา
เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

...อ่านต่อ>>
  แจ้งกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน อบต.เชียงงา [ 11 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ ผลการตรวจสอบสภาพน้ำเสีย [ 3 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงาเรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 20 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉับบที่ 2) พ.ศ.2543พ.ศ.2554 [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |