วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ::: "ชุมชนน่าอยู่ ประตูวัฒนธรรม นำสังคม"

 
     
 
 
  การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มี.ค. 2563 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60ปี บริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ใ ...อ่านต่อ>>

  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา [ 24 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  สรุปกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ข้อมูลการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.เชียงงา [ 26 พ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 30 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 31 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 |