วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ::: "ชุมชนน่าอยู่ ประตูวัฒนธรรม นำสังคม"

 
     
 
 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่3) พ.ศ.2561   [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548   [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่4) พ.ศ.2561   [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547   [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉับบที่ 2) พ.ศ.2543พ.ศ.2554   [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉับบที่ 2) พ.ศ.2554   [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549   [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542   [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  พรบ.สภาตำบลและอบต.(ฉบับที่7) พ.ศ.2562   [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  พรบ.สภาตำบลและอบต.พ.ศ.2537   [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  เรียกประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |